KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW, OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI KONTRAHENTÓW ORAZ OSÓB KONTAKTOWYCH ZE STRONY KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 153 02-776 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000624600, NIP: 9512415542, REGON: 364778855, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN, kontakt telefoniczny: +48 22 11 00 223, email: office@horizons.energy
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO – w przypadku gdy są Państwo kontrahentami Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w celu nawiązania i wykonania umowy, której są Państwo stroną; lub
  2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku gdy są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie lub osobami upoważnionymi do reprezentacji kontrahenta Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, a Państwa dane zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, natomiast wykonywanie ww. umowy stanowi prawnie uzasadniony interes Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako administratora danych.
 3. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie lub strony trzeciej, takich jak marketing bezpośredni czy ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, a kontrahentem;
  2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako administratorze danych, w tym w zakresie obowiązków archiwizacyjnych dotyczących przechowywania dokumentów dla celów podatkowych.
 4. Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przetwarza dane zwykłe obejmujące w szczególności:
  1. w przypadku kontrahentów: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, dane kontaktowe (w tym adres email, nr telefonu);
  2. w przypadku pracowników/współpracowników kontrahentów oraz osób reprezentujących kontrahentów: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, dane dotyczące pracodawcy/zleceniodawcy, służbowe dane kontaktowe (adres email, nr telefonu).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy. W przypadku danych przetwarzanych dla celów marketingowych, w tym związku z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną (jeśli została wyrażona zgoda), niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymywania takich informacji.
 6. Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pozyskuje dane osobowe co do zasady bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. W przypadku osób, o których mowa w pkt 2 lit. b. powyżej, ich dane osobowe mogą by przekazane przez kontrahenta działającego jako pracodawca/zleceniodawca tych osób.
 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, podmiotom trzecim ( w tym podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie), do których zaliczyć można w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej i inni dostawcy usług IT, kontrahenci Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w tym podwykonawcy, nadawcy i odbiorcy przesyłek jak również podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe i inne.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 9. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, jak również do żądania od Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie:
  1. pkt 2 lit a lub pkt 3 lit b powyżej mają Państwo także prawo do przenoszenia danych osobowych, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  2. pkt 2 lit b lub pkt 3 lit a powyżej zgody mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją;
  3. pkt 3 lit b powyżej mają Państwo także prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 12. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.