KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 153 02-776 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000624600, NIP: 9512415542, REGON: 364778855, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN, kontakt telefoniczny: +48 22 11 00 223, email: office@horizons.energy

2.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji obecnej.

3.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a) Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego i podjęciem czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę (zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy) lub danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone stanowisko – w przypadku osób kandydujących na stanowiska, na których proponowana jest umowa cywilnoprawna,

b) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż opisane w pkt a. powyżej (o ile zostały podane).

4.    Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (w przypadku rekrutacji na stanowiska, na których proponowana jest umowa o pracę) oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (na stanowiska, na których proponowana jest umowa cywilnoprawna) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Nie są przewidziane konsekwencje niepodania danych osobowych innych niż te, które są wymagane przez właściwe przepisy prawa pracy lub inne wymogi przewidziane dla procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, a które dobrowolnie zostały podane w treści zgłoszenia.

5.    Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, podmiotom trzecim, do których zaliczyć można w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, za pośrednictwem której przesyłane jest CV, oraz podmioty pośredniczące w procesie rekrutacji oraz wspierające proces rekrutacji, w tym firmy rekrutacyjne oraz inne firmy szkoleniowe, jak również podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe i inne.

6.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 miesiąca, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym rekrutacja została zakończona.

7.    Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, jak również do żądania od Horizons sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ograniczenia przetwarzania danych bądź ich przenoszenia, jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8.    W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo także prawo do cofnięcia każdej ze zgód, o których mowa w pkt 3 b., w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.    W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. Na etapie rekrutacji mogą być Państwo poproszeni o rozwiązanie ćwiczeń lub testów kompetencyjnych, osobowościowych lub rekrutacyjnych (profilowanie), jednak wyniki tych testów nie będą stanowiły podstawy do podjęcia decyzji o zatrudnieniu.